Momsrefusion for kommuner


Socialministeriets bilag til Konkurrencestyrelsen

Kommunerne kan få momsrefusion på opholdsbetalingen til opholdssteder og botilbud

Socialministeriet har over for Konkurrencestyrelsen oplyst følgende:

Tilbudsportalen og momsproblematikken for private tilbud

Momsudligningsordningen
Sociale private tilbud er fritaget for moms, jf. momslovens § 13. De skal altså ikke beregne en takst for deres ydelser og derefter lægge 25 % moms oveni.

Det betyder, at den indgående moms, disse tilbud betaler, ikke kan afløftes via den udgående moms.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har derfor for at sikre konkurrencemæssig ligestilling mellem kommunernes egenproduktion og køb af ydelser hos private leverandører fastsat regler om udligning af udgifter til merværdiafgift, jf. bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.

Bekendtgørelsen indeholder en såkaldt positivliste over tilbud, som er omfattet af momsfritagelsesreglerne. For hvert enkelt tilbud er beregnet, hvor stor en del af tilbuddets hhv. driftsudgifter og anlægsudgifter, der er momsbelagt.

Hvis et tilbud fx koster 1000 kr. og den momsbelagte andel udgør 25%, ser beregningen for, hvor meget kommunen kan få refunderet via momsudligningsordningen således ud:

1000 kr. x 25 % x 25/125 = 50 kr.

Kommunen kan få refunderet 50 kr. svarende til 5 %.

 

Løsning i Tilbudsportalen

Kommuner og private tilbud kender og laver selv disse beregninger, men med Tilbudsportalen, som synliggør taksterne på en helt ny måde, er de private blevet bekymrede for, at deres tilbud umiddelbart fremstår som dyrere end de kommunale og derfor vil blive fravalgt af den kommunale sagsbehandler.

Vi har derfor bedt styrelsen om at indsætte følgende tekst ved de private tilbud i Tilbudsportalen:

”Bemærk, at takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens dette ikke gælder takster for private tilbud. Læs mere her.” Linket henviser til følgende tekst:

Momslovens § 13 fritager bl.a. botilbud og opholdssteder for moms. Det betyder, at leverandører af momsfri ydelser ikke kan fratrække den indgående moms, som vedrører den momsfri ydelse. Disse momsudgifter indregnes i taksterne for den ydelse, kommunerne køber af private.

Det bevirker, at taksterne for private tilbud gennemsnitligt er en smule højere (ca. 6 %) end taksterne for kommunale tilbud. Denne forskel udlignes imidlertid via momsudligningsordningen, som skaber mulighed for refusion for kommunen af indirekte betalt moms. Hermed opnås der konkurrencemæssig ligestilling mellem kommunale og private tilbud.”