Samarbejde


Samarbejde og en koordineret indsats er afgørende i vores bestræbelser på at yde en god kvalitet. Det foregår på flere niveauer.

Samarbejde med myndigheder

"Den Gamle Brugs" yder følgende til kommunen – før – under – efter anbringelsen

Før anbringelsen:

 • Sagens akter modtages til gennemlæsning
 • PPR Hillerød Kommune inddrages med henblik på visitation i.f.t. skoletilbud (Såfremt det er en ung, der skal i intern skole)
 • Sagsbehandler og evt. relevante eksterne fagpersoner besøger "Den Gamle Brugs" - visitationsbesøg
 • Den unge samt forældre og sagsbehandler kommer på besøg
 • Den unge og forældrene tager stilling til tilbuddet

Under anbringelsen:

 • Statusbeskrivelse efter de første 3 mdr. derefter: To gange årligt
 • Fortløbende kontakt under anbringelsen
 • Statuskonference 2 gange årligt med den unge, forældre, anbringende kommune, evt. familieplejekonsulent og "Den Gamle Brugs"
 • Udslusningsmøder - senest 6 måneder før udskrivning tages stilling til det videre forløb

Efter anbringelsen:

 • Såfremt det er ønskeligt etableres efterværn/støtte-kontaktperson i.f.t den unge fra "Den Gamle Brugs"
 • Mulighed for at den unge kan komme på besøg på stedet
 • Mulighed for at deltage i de faste årlige traditioner omkring stedets fødselsdag først i juni og julearrangement i midten af december. Julearrangementet retter sig primært mod unge, der er i efterværn

Samarbejde med familien

Vi lægger vægt på et positivt og godt forældresamarbejde. Vi er overbeviste om, at et godt samarbejde er nødvendigt, for at skabe de bedste rammer omkring de unge. Derfor er det også vigtigt for os, at forældrene kender til dagligdagen på opholdsstedet og i skolen.

I løbet af året vil hjemmet løbende blive informeret. I forbindelse med lejrskoler og andre udflugter, vil der i god tid blive udsendt skriftlig information.

Ikke alle forældre har samme informationsbehov. Vi vil derfor i hvert enkelt tilfælde tale med forældrene om deres forventninger og i størst muligt omfang tage hensyn til individuelle ønsker. Almindeligvis er der kontakt ugentligt.

Inddragelse af familien og øvrigt netværk:

 • Hver ung har en tovholder, som vi kalder det, andre steder bruges betegnelsen "primærpædagog". Tovholderen har den primære kontakt til familien. Almindeligvis indebærer det ugentlig kontakt til familien, så de ved, hvad der sker på stedet, og hvordan det går.
 • I løbet af året er der enkelte fællesarrangementer hvor forældre/pårørende deltager, hvis de har mulighed for det. Dertil kommer planlagte møde.
 • Forældre/pårørende er altid velkomne til at komme på besøg og blive på stedet et par timer, hvis man ringer og laver en aftale om det.
 • Søskende har mulighed for at komme og besøge/bo på "Den Gamle Brugs" i weekenden, hvis der er ønske om det.
 • Den unge har mulighed for at telefonere, sende kort, breve m.m.
 • Den unge har efter aftale mulighed for at få venner/veninder og kæreste på besøg.
 • Forældrene har adgang til Forældresiden, som er et kodebeskyttet område på vores hjemmeside, hvor der er adgang til informationer og hvor der fx kan ses billeder fra ture og lign. Her kan også genlæses udsendte nyhedsbreve, og der er oplysninger om møder o.lign.

Samarbejde internt

Samarbejde og en koordineret indsats er afgørende i vores bestræbelser på at yde en god kvalitet. Derfor prioriteres et højt fælles informationsniveau.

I det daglige foregår det i "overlappet" om morgenen fra kl. 08:20-08:30. Pædagogen, der har været på arbejde, informerer inden skolen starter om hvordan eftermiddagen, aftenen og natten er gået. Er der særlige ting, som lærerne skal være opmærksomme på, deles det her. Kl. 14:30 overlappes der igen med den pædagog, som møder ind på arbejde. Det er typisk lederen, der overlapper med pædagogen.

Hver onsdag er der fællesmøde, hvor alle de unge og alt personale deltager. På mødet indgår faste punkter fx kalender, weekend osv. Derudover drøftes stort og småt i huset. Det kan fx utilfredshed med, at der bliver spillet for højt musik på værelserne, eller ønsker til forbedringer af huset, forslag til sociale aktiviteter eller lignende. Det er her de fleste aftaler træffes og beslutninger finder sted.

Før fællesmødet holder det samlede personale pædagogisk møde. Her gennemgås de unge og det pædagogiske og praktiske arbejde i huset koordineres.

Ca. hver 3-4 uge afholdes der et døgn-pædagogisk møde, hvor lederen og pædagogerne drøfter dilemmaer, strukturer, pædagogik og den aktuelle situation i huset.

Efter behov afholdes der en pædagogisk dag for det samlede personale.

Samarbejde eksternt 

Til stedet er knyttet en sundhedsplejerske som kommer en gang årligt og laver et sundhedstjek af de unge. Det er frivilligt at deltage, men vi har endnu ikke oplevet, at der ikke er blevet taget imod tilbuddet. 

Det pædagogiske personale modtager ca. hver 5. uge supervision fra ekstern psykolog.