Målgruppe


Vi er godkendt til at modtage unge i alderen 14-25 år.

De unge vi modtager kommer ofte fra en plejefamilie, hvor mulighederne for at blive er opbrugte eller de faglige kompetencer ikke længere tilstrækkelige til fortsat at yde et tæt relationsarbejde. Den unge udviser en adfærd, som gør, at relationsarbejdet skal foregå i en anden ramme og med uddannede pædagoger, som i et hjemligt og omsorgsfuldt miljø kan arbejde med den unge. Vi har erfaring med unge, der bl.a. er beskrevet med diagnoser som: AD(H)D, asperger, omsorgssvigt eller forskellige angst tilstande fx social angst. Vi er særligt gode til de lidt indadvendte unge, og unge med lavt selvværd, selvskadende adfærd og problematisk familie baggrund.

Vi har et velfungerende internt skoletilbud, der kan tilkøbes. De unge på "Den Gamle Brugs" har alle det til fælles, at de har behov for at træne og udvikle deres sociale kompetencer samt få styrket deres selvstændighed og selvværd.

Der er oprettet et udslusningstilbud i umiddelbar tilknytning til Den Gamle Brugs, hvor op til 2 unge kan være i udslusning i en tryg og god ramme.

Vi modtager ikke unge med omfattende misbrug, voldsomt udadreagerende unge eller stærkt kriminelle unge.

Visitation af nye unge til Den Gamle Brugs sker altid på baggrund af en konkret vurdering af den unges profil set i forhold til de kompetencer, der er på Den Gamle Brugs samt i forhold til den øvrige unge gruppe.

Juridisk er vi godkendt til §66, stk. 1, nr. 5 samt § 107.